xi


xi +1, -1. , k- , Xk, , , xik, k=0...m-1, m . á ( "") - , , Y = Xk, Y : Y = { yi: i=0,...n-1}. , .

, , , , ­ , , ( ) " " ( ).

:

(1)

i j , , ; xik, xjk i- j- k- .

(p ):

1. . ­­ :

yi(0) = xi , i = 0...n-1, (2)

. yi .

2.

, j=0...n-1 (3)(4)

. 7. .